Back

Третман за дислексија по методот на Рон Дејвис

ден1,200.00

Тертман за дислексија/дискалкулија/диспраксија/дисграфија и АДХД/АДД

Метод: Рон Дејвис

Фацилитатор: Славица Тасевска Николовска

Час: 1.000 денари

Category: